Thursday, March 13, 2014

शेवटी प्रेम उरतं


ज्यांच्या सोबत हसता येतं अशी बरीच माणसं असतात आपल्या आयुष्यात. पण ज्याच्या समोर मनमोकळं रडता येतं ना असं एखादंच कुणीतरी असतं. आणि ते माणूस सापडलं की मग त्याला जीवापलीकडे जपावं.

- आकाश

No comments:

Post a Comment